泰王国驻华大使馆,北京

Royal Thai Embassy, Beijing

ประกาศรับสมัครงานของ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

ประกาศรับสมัครงานของ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

logo

ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL
NANNING

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
ที่ 4 / 2553

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือก
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในนครหนานหนิง
จำนวน 1 ตำแหน่ง
(Thailand Business Information Center, Nanning)

อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 หยวน

คุณสมบัติ

 1. บุคคลสัญชาติไทย
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ สถิติ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้ภาษาไทยและภาษาจีนเป็นอย่างดี และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หรือผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office และอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี หากมีความสามารถในการเขียนเว็บไซต์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีทัศนคติในเชิงบวกในการทำงาน สามาถรทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความวิริยะอุตสาหะ พร้อมที่จะทำงานแบบ Team work
 7. สามารถดำรงชีวิตในนครหนานหนิงได้ด้วยตัวเอง มีความกระตือรือร้นและใฝ่หาความรู้ทั้งในเรื่องงานและเรื่องรอบตัว

ปฏิบัติหน้าที่

 1. รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลข้อมูลทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ และด้านอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องของไทยและเขตฯ กว่างซีจ้วง รวมทั้งทำรายงานเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในตลาดจีน โดยเฉพาะของเขตฯ กว่างซีจ้วง เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่นักธุรกิจไทย
 2. ดูแลและปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของศูนย์ข้อมูลฯ-www.thaibizchina.com)
 3. ให้คำแนะนำ บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่นักธุรกิจไทยและจีน
 4. ดำเนินการจับคู่ทางธุรกิจ-Business Matching) ระหว่างนักธุรกิจไทยกับเขตฯ กว่างซีจ้วง
 5. งานด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

 1. ใบสมัคร-เอกสารแนบ) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 2. ใบแสดงผลการเรียนและประกาศนียบัตรจากสถาบันการศึกษา
 3. ใบแสดงผลการวัดระดับความรู้ด้านภาษาจีน
 4. ส่งเอกสารหมายเลข 1-3 ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ภายในวันที่ 20 มกราคม 2554
 5. ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนในวันที่ 24 มกราคม 2554 ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง และทางเว็บไซต์ www.thaiembassy.org/nanning

วิธีการคัดเลือก

สอบข้อเขียน-แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน) และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดต่อแจ้งกำหนดวันสอบให้ทราบต่อไป

ค่าตอบแทน

– ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับอัตราค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 6,000.- หยวน โดยไม่มีสวัสดิการเพิ่มเติมอื่นใด

– ในกรณีที่ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปทำงานในต่างจังหวัด จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติมต่างหาก

ติดต่อสอบถาม

นายกฤษณะ สุกันตพงศ์-สอบถามเป็นภาษาไทยหรือภาษาจีน)
หมายเลขโทรศัพท์-86-771) 5526945-47 ต่อ 808
หมายเลขโทรสาร-86-771) 559-4997 หรือ
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2553

-นายอรรถพร พุทธิกำพล)
กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

pdf Download File

SHARE