ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ขั้นตอนการขอรับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารแบบใหม่

1. นักศึกษาแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อออกใบรับรองสถานะการศึกษา

หมายเหตุ *** หากทางสถานศึกษาออกใบรับรองเป็นภาษาจีนอย่างเดียว นักศึกษาต้องนำไปแปลและรับรองคำแปลกับ สนง. โนตารีพับลิคฯ และส่งผ่าน กต.จีน ตามขั้นตอนเดิม ก่อนจะมาขอยื่นเรื่องกับ สอท.***

  • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงและสำเนา)
  • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงและสำเนา)
  • ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) (ฉบับจริงและสำเนา)
  • หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) (ฉบับจริงและสำเนา) ถ้ามี

3. นักศึกษาเดินทางมายื่นเรื่องขอหนังสือรับรองฯ ที่ สอท. ด้วยตนเอง

กรอก แบบฟอร์ม คำร้องขอหนังสือรับรอง โดยต้องระบุด้วยว่าประสงค์ จะขอผ่อนผันกี่ปี

4. สอท. ออกหนังสือรับรองฯ โดยติดรูปถ่ายของนักศึกษาและเย็บเอกสารประกอบรวมเล่มพร้อมทั้ง ประทับตรา สอท. ในหนังสือรับรองฯ