พิมพ์ลายนิ้วมือ

บริการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อใช้ยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ สำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ เป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ กรณีไปศึกษาต่อ กรณีไปสมรส กรณีไปทำงาน กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ และกรณีอื่น ๆ เช่น ขอรับบุตรบุญธรรม (Adoption) , การติดตามคู่สมรส ฯลฯ

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ

 • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงและสำเนา 2 ชุด) อย่างน้อยควรจะก่อนหมดอายุ 6 เดือน*
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบัตรประชาชนหมดอายุ ให้นำเอกสารบันทึกสอบปากคำ ณ กงสุลไทย มาประกอบ )
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล)
 • ใบสำคัญการสมรส / หย่า (กรณีหญิงมีการสมรส/หย่า)
 • สำเนาหลักฐานทางทหารของชาย สัญชาติไทย (สด.8 , 9 , 43 ใบ รด.หรือหนังสือผ่อนผันทหาร ฯลฯ)
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • เอกสารสำคัญที่ต้องยื่นเพิ่มเพื่อประกอบตามวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ เอกสารสำคัญที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
กรณีศึกษาต่อ สำเนาหน้าวีซ่านักเรียนปัจจุบัน (Visa Student ) พร้อมหนังสือรับรองการขอตรวจสอบประวัติจากสถานศึกษา หรือ หนังสือตอบรับจากสถานศึกษาที่ผู้ร้องประสงค์จะเข้าศึกษา
กรณีสมรส ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองพร้อมเอกสารประจำตัวคู่สมรส /วีซ่าคู่หมั้น หรือ เอกสารการขอสมรสจากสถานทูต
กรณีทำงาน การต่อวีซ่าทำงาน ให้แนบสำเนาหน้าวีซ่าทำงานปัจจุบัน (Visa Work Permit ) พร้อมทั้งหนังสือรับรองการขอตรวจสอบประวัติจากบริษัท/นายจ้าง มาประกอบ การทำงานแห่งใหม่ ให้แนบสำเนาสัญญาการจ้างงานที่ลงนามโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว หรือหนังสือรับรองจากบริษัทผู้จ้างงานในต่างประเทศที่เสนอจะว่าจ้าง(Job Offer)ที่ระบุชื่อบุคคลพร้อมรายละเอียดการว่าจ้างและลงนามโดยสมบูรณ์
กรณีขอมีถิ่นที่อยู่ สำเนาเอกสารการมีถิ่นที่อยู่ (Resident Visa) หรือเอกสารอื่น ๆ แสดงถึงสถานะการมีถิ่นที่อยู่ของท่านในปัจจุบัน หรือเอกสารการขอมีถิ่นที่อยู่จากสถานทูต (Request for further information)
กรณีอื่น ๆ ขอรับบุตรบุญธรรม (Adoption)  จะต้องมีหนังสือส่งตัวจากศูนย์รับบุตรบุญธรรม ฯ พร้อมสำเนาเอกสารประจำตัวของผู้ขอรับบุตรบุญธรรม กรณีติดตามคู่สมรส จะต้องมีเอกสารประจำตัวคู่สมรสและสำเนาทะเบียนสมรส พร้อมเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์ของคู่สมรส (แปลเป็นไทย กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ )

หมายเหตุ

 • ทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
 • นำแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือจำนวน 2 ชุดที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งไปรษณีย์ไปที่ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติทีไทยเพื่อยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.pcscenter.sb.police.go.th/service-2.php)
Group 96

Fingerprint (For Applying Police Clearance Certificate)

Required Documents :

 • valid passport and its certified photocopy (passport’s validity should not be less than 6 months)
 • Certified photocopy of Thai Visa
 • Certified photocopy of present Visa in case you are foreigner (student visa, working visa, resident permit and others) or Letter Request for Record check from Embassy.
 • Document(s) stating that the applicant is used to work or reside in Thailand.
 • A photocopy of Thai work permit (if available)
 • Paper of power of attorney (If authorized someone)
 • Letter explain the purpose of request and which country to use (only one country) or write in the application form.
 • Two photographs (1 inch or 2 inches)