ทะเบียนสมรส / หย่า

การจดทะเบียนสมรส

การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้ เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติ และเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

การขอจดทะเบียนสมรสผู้ที่จะทำการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากคู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยผู้ขอจดทะเบียนสมรสจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ในกรณีเป็นผู้เยาว์จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองมาแสดงต่อนายทะเบียน และต้องเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่กำหนดมาให้ครบถ้วน

หมายเหตุ

 • เอกสารทุกอย่างต้องออกให้ภายใน 3 เดือน นับถึงวันที่มายื่น
 • ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล ภายหลังการสมรสแล้ว คู่สมรสมีสิทธิเลือกใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างคงใช้ชื่อสกุลเดิมของตนได้ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนทราบ
 • ในบางกรณีสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส

รูปแบบ

การสมรส

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ 
บุคคลสัญชาติไทยบุคคลสัญชาติจีนบุคคลสัญชาติอื่น

 

การสมรสระหว่างคนไทย

 

 

 

1. ใบคำร้องขอจดทะเบียนสมรส แบบฟอร์ม

2. บันทึกการสอบสวน (โปรดมาให้การที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อที่นายทะเบียนจะได้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน)

3. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงและสำเนา)

4. ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือ ฉบับที่มีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด (สำเนาซึ่งที่ว่าการอำเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน 3 เดือน นับถึงวันที่มายื่น)

5. หนังสือเดินทางและหน้าวีซ่า (ฉบับจริงและสำเนา)

6. ใบรับรองความเป็นโสด

กรณี ที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่า (ออกโดยที่ว่าการอำเภอไทยไม่เกิน 3 เดือน โดยต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์กระทรวงการต่างประเทศไทย)

7. ใบสำคัญการหย่า (ฉบับจริงและสำเนา)

กรณี หย่ายังไม่ถึง 310 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์

8. ใบเปลี่ยนชื่อ (ฉบับจริงและสำเนา)

9. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

 

การสมรสระหว่างคนไทยกับคนจีน

1. หนังสือเดินทาง / ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  (ฉบับจริงและสำเนา)
2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
3. ใบรับรองความเป็นโสด

 

 

 

 

 

การสมรสระหว่างคนไทยกับชาติอื่น

1. หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงและสำเนา)

2. หนังสือรับรองสถานะการสมรสออกโดยทางการของประเทศคู่สมรส ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูต/สถานเอกอัครราชทูตฯ ของประเทศคู่สมรส ซึ่งประจำประเทศจีน

3. ใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ (กรณีเคยแต่งงาน)

4. ใบรับรองการทำงาน (หากไม่ได้ทำงานให้เขียนจดหมายรับรองรายได้ของตนเอง) *

5. ใบรับรองการเสียภาษี (1 ปี ย้อนหลัง) *

6. ใบรับรองเงินเดือน (3 เดือนย้อนหลัง) *

7. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
* ต้องผ่านการแปล ประทับตราและรับรองจากสำนักงานนิติกรณ์ประจำพื้นที่ (Notary Service Office: 公证处)

Group 96

การหย่า

การขอจดทะเบียนหย่าจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานทูตฯ เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อต่อหน้า นายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

 • คำร้องขอจดทะเบียนหย่า แบบฟอร์มคำร้อง
 • บันทึกการสอบสวน (โปรดมาให้การที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อที่นายทะเบียนจะได้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงและสำเนา)
 • ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง / ฉบับที่มีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ* (ฉบับจริงและสำเนา)
 • หนังสือเดินทางตัวจริงและหน้าวีซ่า (ฉบับจริงและสำเนา)
 • หากเป็นการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ผู้ร้องต้องนำหลักฐานมาแสดง
 • ใบสำคัญการสมรสฉบับจริงที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือที่ว่าการอำเภอไทยฝ่ายละ 1 ฉบับ หรือฉบับที่มีตรารับรองจากที่ว่าการอำเภอ* (ฉบับจริงและสำเนา)
 • รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

* สำเนาซึ่งที่ว่าการอำเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน 3 เดือน นับถึงวันที่มายื่น)

เอกสารของบุคคลสัญชาติจีนหรือสัญชาติอื่น

 • หนังสือเดินทาง / ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ฉบับจริงและสำเนา)
 • รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
 • ทะเบียนสมรส (ฉบับจริงและสำเนา)

หมายเหตุ

การปกครองบุตร

 • กรณีการหย่าโดยความยินยอม ให้ทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะปกครองบุตรคนใด หากตกลงกันไม่ได้หรือมิได้ตกลงกันให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด
 • กรณีการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ศาลจะชี้ขาดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ปกครอง