เอกสารอื่น ๆ

ผู้ร้องกรอกแบบฟอร์มเนื้อหาให้ครบถ้วนและมาลงนามต่อหน้าเจ้าพนักงานที่สถานเอกอัครราชทูตการรับรองลายมือชื่อประเภทต่าง ๆ เช่น

หนังสือมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจ แบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง* (ฉบับจริงและสำเนา) ของผู้มอบอำนาจ
 • หนังสือเดินทาง* (สำเนา) ของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
* กรณีที่เป็นคนไทย สามารถใช้บัตรประชาชนแทนได้

หนังสือยินยอม

กรณีที่บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 20 ปี) ยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง หรือ ยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

เอกสารของบิดา/มารดา ที่เป็นสัญชาติไทย

 • หนังสือยินยอม แบบฟอร์ม
 • หนังสือเดินทาง* (ฉบับจริงและสำเนา)
 • บัตรประชาชน (ฉบับจริงและสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่าไทย หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

เอกสารของบิดา/มารดา ที่เป็นชาวต่างชาติ

 • หนังสือเดินทาง* (ฉบับจริงและสำเนา) ของบิดา/มารดา

เอกสารของบุตร

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • สำเนาสูติบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล

หมายเหตุ

ในกรณีที่บิดา/มารดาชาวต่างชาติ ต้องไปทำหนังสือยินยอมที่โนตารีพับบลิก หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของประเทศที่ สอท. / สกญ. ตั้งอยู่ก่อน

Group 96

นิติกรณ์เอกสารสำเร็จการศึกษา (สำหรับนักศึกษาไทยที่เรียนจบในประเทศจีน)

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ

ขั้นตอนการขอนิติกรณ์เอกสารสำเร็จการศึกษา

 • นำเอกสาร (ใบปริญญา ใบวุฒิและใบ transcript) ไปแปลและรับรองที่สำนักงาน Notary Public(公证处) ในมณฑล/เมืองที่อยู่ ซึ่งจะได้รับ 公证书 * เอกสาร 1 รายการต้องทำอย่างน้อย 2 ชุด (เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด)
 • นำ 公证书ไปทำนิติกรณ์ที่สำนักงานต่างประเทศของแต่ละมณฑล/เมืองนั้น ๆ (外交部/外事办) โดยขอยื่นทำนิติกรณ์ของกระทรวงการต่างประเทศจีน หรือที่เรียกว่า “单认证”
 • นำ 公证书ที่ผ่านการทำ “单认证” แล้วมาทำนิติกรณ์ของสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือที่เรียกว่า “双单认证”

ค่าธรรมเนียม

125 หยวน / ฉบับ (รับเฉพาะเงินสด)

เอกสารอื่น ๆ

กรณีมีความประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูตรับรองเอกสารจากไทยเพื่อใช้ในประเทศจีน ผู้ร้อง จะต้องนำเอกสารดังกล่าวไปรับรองนิติกรณ์และแปลที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล (หรือจุดบริการที่กรมการกงสุลกำหนดกำหนด) ก่อน เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีอำนาจในการรับรองเอกสารโดยตรง

ตัวอย่าง เช่น

 • เอกสารที่เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว และเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนหย่า ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนสกุล หนังสือรับรองความเป็นโสด เป็นต้น
 • เอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ทะเบียนนิติบุคคล ใบทะเบียนการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รายชื่อผู้ถือหุ้น รายงานการตรวจสอบบัญชีงบดุล ใบเสร็จชำระภาษี เป็นต้น
 • เอกสารทางการศึกษา เช่น ใบสุทธิประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นต้น
 • เอกสารอื่น ๆ เช่น เอกสารสัญญา หรือเอกสารทางศาล หนังสือมอบอำนาจ ใบอนุญาตจัดหางานไปทำงานต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น