หนังสือเดินทาง / บัตรประชาชน

ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548
กำหนดให้ออกหนังสือเดินทางแก่บุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น

แนวทางการพิจารณาได้สัญชาติไทยกรณีบุคคลเกิดนอกราชอาณาจักร

สัญชาติบิดาสัญชาติมารดาสถานภาพการสมรสสัญชาติบุตร
ไทยไทยจดไทย
ไทยไทยไม่จดไทย
ไทยอื่น ๆจดไทย
ไทยอื่น ๆ ไม่จดไม่ได้สัญชาติไทย
อื่น ๆไทยจดไทย
อื่น ๆไทยไม่จดไทย

ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทางอายุ 5 ปี – 350 หยวน
หนังสือเดินทางอายุ 10 ปี – 500 หยวน
(ชำระเป็นเงินสด หรือ Alipay)

กำหนดเสร็จ

อย่างน้อย 8 สัปดาห์ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19)

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ

กรณีผู้ขอบรรลุนิติภาวะแล้ว

 • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า (หากมี)

หมายเหตุ

กรณีขอทำหนังสือเดินทางใหม่เนื่องจากสูญหาย ต้องมีใบ Confirmation of Reporting the Loss of Passport จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่หนังสือเดินทางหาย

กรณีผู้ขอยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บิดามารดาและบุตรต้องมายื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากบิดามารดาต้องลงนามยินยอมในคำร้องขอทำหนังสือเดินทางของบุตรต่อหน้าเจ้าหน้าที่ และต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพ (สแกนลายนิ้วมือ) ของบุตรลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

เอกสารของบุตร

 • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 • สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (หากเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)

เอกสารของบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่เป็นคนไทย

 • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า (หากมี)
 • หนังสือยินยอม (กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาลงนามยินยอมในคำร้องทำหนังสือเดินทางให้บุตรได้)

เอกสารของบิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่เป็นชาวต่างชาติ

 • หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) หรือใบขับขี่รถยนต์ 1 ชุด
 • สำเนาใบทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย * (หากจดทะเบียนสมรส)
สำหรับชาวจีน: นำหนังสือรับรองสถานการณ์สมรสออกโดยทางการของประเทศคู่สมรสไป แปลและรับรองที่ สำนักงาน Notary Public(公证处) ในมณฑล/เมืองที่อยู่ และนำ 公证书ไปทำ   นิติกรณ์ที่ สำนักงานต่างประเทศของแต่ละมณฑล/เมืองนั้น ๆ  外交部/外事办) โดยขอยื่นทำ     นิติกรณ์ที่เรียกว่า  双认证 (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
สำหรับชาวต่างชาติ: หนังสือรับรองสถานะการสมรสออกโดยทางการของประเทศคู่สมรส ซึ่งจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองเอกสารจากสถานทูต/สถานเอกอัครราชทูตฯ ของประเทศคู่สมรสซึ่งประจำประเทศจีน  (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

หมายเหตุ

 • หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  ต่าง ๆ ในหนังสือเดินทางได้
 • กรณีที่บุตรได้สัญชาติจีนแล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของจีนกำหนดว่าบุตรจะไม่สามารถถือสัญชาติอื่นได้ หากปรากฎหลักฐานว่ามีการถือสัญชาติอื่น อาทิ มีหนังสือเดินทางของไทย อาจถูกถอนสัญชาติจีนได้
 • กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่มีชื่อบิดาในรายการบิดาของสูติบัตรบุตร ให้แนบใบปกครองดูแลบุตร (ป.ค.14) ซึ่งระบุยืนยันว่ามารดาเป็นผู้ปกครองดูแลแต่เพียงผู้เดียว
 • ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เจ้าหน้าที่อาจขอเรียกดูเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารแทนหนังสือเดินทาง (Certificate of Identity: C.I.)

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ

 • คำร้องขอ ซี.ไอ. (ขอรับที่สถานเอกอัครราชทูตฯ )
 • สำเนาหนังสือเดินทางและหน้าที่มีตราประทับวีซ่า
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นกันแดด)
 • ใบแจ้งความในเขตท้องที่ที่ทำหนังสือเดินทางหาย
 • ใบ Confirmation of Reporting the Loss of Passport จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีน
Group 96

บัตรประชาชน

สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนได้ในกรณี
 • กรณีขอมีบัตรใหม่ ได้แก่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ หรือกรณีบัตรเดิมสูญหาย หรือถูกทำลาย
 • กรณีขอเปลี่ยนบัตร ได้แก่ กรณีบัตรเดิมชำรุดในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตรหรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง กรณีผู้ถือบัตรเปลรายนชื่อตัวหรือเปลี่ยนชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและสกุล

ค่าธรรมเนียม

25 หยวน (รับเฉพาะเงินสด)

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ

 • บัตรประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หนังสือเดินทางและหน้าวีซ่า (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

หมายเหตุ

กรณีทำบัตรประชาชนใหม่ในต่างประเทศสามารถดำเนินการได้เฉพาะผู้เคยทำบัตรประชาชนมาแล้วเท่านั้น สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำบัตรมาก่อน ไม่สามารถยื่นคำขอมีบัตรประชาชนได้ในต่างประเทศ หากจะทำบัตรต้องมาดำเนินการยื่นคำขอมีบัตรที่ประเทศไทย