领取护照

รายชื่อสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ

กรมการจัดหางาน ได้ประกาศรายชื่อสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ มีเงื่อนไขและวิธีการจอง ดังนี้

COE

การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล COE สำหรับคนไทย กรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก

หากคนไทยประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลหมายเลขเที่ยวบินและ/หรือสถานที่กักตัวในเอกสาร Certificate of Entry (COE) สามารถแจ้งความประสงค์และรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้ที่ [email protected] โดยขอให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ

Thai E-VISA

Announcement on new e-visa service with stickerless visa

The Royal Thai Embassy wishes to inform that the new e-visa service with stickerless visa issued by the Embassy and all Consulates-General in the People’s Republic of China will be put into effect from 27 September 2021 onwards.

Passport

5 ข้อน่ารู้สำหรับเตรียมตัวทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศจีนขณะนี้ ขอให้คนไทยในจีนที่ต้องการเดินทางมาทำพาสปอร์ตเล่มใหม่กับ สอท. กรุงปักกิ่ง โปรดวางแผนช่วงเวลาในการมาทำพาสปอร์ตและการเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งล่วงหน้า โดยสามารถนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการก่อนที่จะเข้ามารับบริการ

9 มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงปักกิ่ง

1 ส.ค. 64 – สำนักงานข้อมูลรัฐบาลเทศบาลกรุงปักกิ่งรายงานสถานการณ์และแถลงมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในกรุงปักกิ่ง โดยมีมาตรการทั้งหมด 9 ข้อ เกี่ยวข้องกับการจำกัดการเดินทางเข้า-ออกกรุงปักกิ่ง และการเฝ้าระวังและควบคุมการเดินทางของผู้คนจำนวนมากในช่วงปิดภาคฤดูร้อน รายละเอียดดังนี้

กิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับนางฉือ เชิงอี้ รองประธานบริษัท Sinopharm สำนักงานใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท Sinopharm

เอกอัครราชทูตฯ เข้าพบหารือกับนางฉือ เชิงอี้ รองประธานบริษัท Sinopharm สำนักงานใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท Sinopharm
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เข้าพบหารือกับนางฉือ เชิงอี้ (Shi Shengyi) รองประธานบริษัท Sinopharm สำนักงานใหญ่ และคณะผู้บริหารของบริษัท Sinopharm เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านวัคซีนในอนาคต

สถานกงสุลใหญ่

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอเชิญชวนคนไทยในจีนรับฟังธรรมะออนไลน์ “ชาวพุทธในต่างแดน”

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ขอเชิญชวนคนไทยในจีนเข้าร่วมรับฟังธรรมะออนไลน์ “ชาวพุทธในต่างแดน” วันศุกร์ที่ 17 ก.ย. 64 เวลา 14.00 น. (เวลาจีน) สแกน QR Code ในประกาศเพื่อลงทะเบียนออนไลน์

บทความเกี่ยวกับโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี

บทความเกี่ยวกับโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งเป็นโครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการแก้ไขปัญหาระหว่างช้างป่าและชุมชนในพื้นที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติ โดยพลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ผู้ดูแลโครงการ 

บทความเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นโดยใช้แนวทาง Alternative Development

บทความเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นโดยใช้แนวทาง Alternative Development โดยรองปลัดกระทรวงฯ (นายชุตินทร คงศักดิ์) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการริเริ่มโครงการหลวง และบทบาทของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการก่อตั้งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงกับองค์การสหประชาชาติและกับต่างประเทศในการเสริมสร้างพลังของชุมนุม การพัฒนาทางเลือก และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บทความ เรื่องโครงการกำลังใจและข้อกำหนดกรุงเทพฯ

บทความโครงการกำลังใจและข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง(ข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules )โดย ดร. พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง ปทท. โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิง ด้วยการริเริ่มโครงการกำลังใจ และการส่งเสริมสิทธิของผู้ต้องขังหญิงในเวที รปท.

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท. ปักกิ่ง

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายกงสุล

ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือก สามารถสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 30 กันยายน 2564
สอบคัดเลือกในวันที่ 11 ตุลาคม 2564

สอท. ปักกิ่ง

ประกาศ ผลการคัดเลือกลูกจ้างท้องถิ่น ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

DOE-overseas

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องเพื่อขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

กรมการจัดหางาน ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางและเอกสารสำหรับการยื่นคำร้องเพื่อขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ให้แก่คนไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยสามารถสแกน QR CODE ด้านใน เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องที่เกี่ยวข้อง

26 AUG 21

รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศจีน ณ วันที่ 26 ส.ค. 64

จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ทั้งประเทศวันนี้ 26 ราย
จำนวนผู้ป่วยไม่แสดงอาการทั้งประเทศวันนี้ 19 ราย
พื้นที่เสี่ยงสูง 3 แห่ง พื้นที่เสี่ยงปานกลาง 39 แห่ง
ที่มา National Health Commission of the People’s Republic of China