กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่งเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน The 7th China Flower Expo ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการเขตซุ่นอี้กรุงปักกิ่ง

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่งเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน The 7th China Flower Expo ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการเขตซุ่นอี้กรุงปักกิ่ง

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่งเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน The 7th China Flower Expo ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 5 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการเขตซุ่นอี้กรุงปักกิ่ง

วัตถุประสงค์การจัดงานนั้นก็เพื่อเป็นการจัดแสดงผลสำเร็จของอุตสาหกรรมไม้ดอกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมไม้ดอกทั้งในและต่างประเทศ โดยรัฐบาลจีนได้จัดสรรงบประมาณลงทุนเพื่อสร้างศูนย์นิทรรศการที่เขตซุ่นอี้ กรุงปักกิ่ง เป็นอาคารติดต่อกัน 4 หลัง มีพื้นที่รวม 99,600 ตารางเมตรประกอบด้วยพื้นที่แสดงนิทรรศการในอาคาร 54,000ตารางเมตร(จัดแสดงไม้ดอกในประเทศ 3 อาคาร 27,000ตารางเมตรและอาคารหลังที่ 4 ใช้จัดแสดงไม้ดอกจากต่างประเทศพื้นที่ 9,000 ตารางเมตร) และมีพื้นที่นอกอาคารสำหรับจัดกิจกรรมสวนไม้ดอกและลานพิธีเปิด/แสดงรถบุปผชาติ Theme ของงานคือ“Innovation and Developent, Harmong and Prosperity”ภายหลังการจัดงานเสร็จแล้วอาคารจัดงานทั้งหมดได้ถูกวางแผนที่จะใช้เปิดศูนย์กลางการค้าไม้ดอกระหว่างประเทศ

ในพิธีเปิดงานในวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00น. มีนายหุยเหลี่ยงยู่รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและผู้นำระดับสูงของจีนเข้าร่วมด้วย ได้แก่นายหลิวฉิ่ เลขาธิการฯกรุงปักกิ่ง นายกัวจิงหลง นายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งและนางเจียงสู่หุ้ย นายกสมาคมไม้ดอกแห่งประเทศจีนเป็นต้น ซึ่งนายโอฬาร พิทักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเดินทางมาร่วมในพิธีเปิดและนำคณะผู้ประกอบการไทยมาร่วมงานนี้ด้วย

คูหาจัดนิทรรศการนั้นมีทั้งหมด 250 คูหาประกอบด้วยคูหาจากหน่วยงานและวิสาหกิจของจีนจำนวน 136 คูหาและคูหาของต่างประเทศ(ภาครัฐและเอกชน) 108 คูหา โดยมีประชาชนเข้าชมนิทรรศการในแต่ละวันประมาณ 50,000 คน

คูหาของประเทศไทยที่กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงปักกิ่งร่วมกันจัดแสดงอยู่ภายในอาคาร 4 ใช้พื้นที่ 42 ตารางเมตร(6 X 7 เมตร)โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำด้านการผลิตกล้วยไม้และไม้ดอกของไทย รวมทั้งการสร้างความเข้าใจด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิตไม้ดอกของไทยเพื่อส่งเสริมการ ส่งออกดอกกล้วยไม้และไม้ตัดดอกของไทย โดยคูหาของประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นคูหายอดเยี่ยมของงาน โดยคณะกรรมการจัดงานได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในงานเลี้ยงขอบคุณผู้เข้าร่วมจัดงานฯเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2552

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ