การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยทั่วประเทศจีน

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยทั่วประเทศจีน

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคมถึงวันที่ 1 กันยายน 2554 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยทั่วประเทศจีน ณ เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน โดยมีผู้แทนจากสำนักนโยบายและแผน กรมเอเชียตะวันออก และกรมการกงสุลเข้าร่วมด้วย ในการประชุมได้มีการหารือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในอนาคต รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งในจีนในปีงบประมาณต่อไปด้วย

SHARE