การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยทั่วประเทศจีน

การประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยทั่วประเทศจีน

ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคมถึงวันที่ 1 กันยายน 2554 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยทั่วประเทศจีน ณ เมืองลี่เจียง มณฑลยูนนาน โดยมีผู้แทนจากสำนักนโยบายและแผน กรมเอเชียตะวันออก และกรมการกงสุลเข้าร่วมด้วย ในการประชุมได้มีการหารือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในอนาคต รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งในจีนในปีงบประมาณต่อไปด้วย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ