การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ครั้งที่ 2

การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดเที่ยวบินพิเศษ ครั้งที่ 2 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทยจำนวน 28 คน พร้อมด้วยผู้โดยสารชาวจีนซึ่งเป็นคู่สมรสของคนไทยและนักลงทุนที่ได้รับอนุญาตจำนวน 33 คนเดินทางไปด้วย โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA 979 ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเวลา 19.50 น. และกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 23.55 น.

เที่ยวบินลำดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทำการเพื่อส่งผู้โดยสารกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานกรมการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยผู้โดยสารคนไทยดังกล่าวได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ และเข้ารับมาตรการกักตัว 14 วันในสถานที่ที่รัฐกำหนด (state quarantine) เมื่อเดินทางถึงไทยแล้ว

ทั้งนี้ สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ในจีน ได้อำนวยความสะดวกให้คนไทยเดินทางกลับไทยแล้วรวมจำนวน 861 คน โดยเที่ยวบินพิเศษรวมจำนวน 10 เที่ยวบิน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ในจีนทุกแห่งพร้อมที่จะดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในจีน โดยเปิด Hotline เพื่อรับเรื่องราวกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากตลอด 24 ชั่วโมง

SHARE