การอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในจีนเดินทางกลับประเทศไทย

การอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในจีนเดินทางกลับประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้อำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในจีนจำนวน 37 คน เดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โดยเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA 979 ซึ่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเวลา 19.50 น. และกำหนดถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 23.55 น.

เที่ยวบินลำดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทำการเพื่อส่งผู้โดยสารกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานกรมการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยผู้โดยสารคนไทยดังกล่าวได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ และเข้ารับมาตรการกักตัว 14 วันในสถานที่ที่รัฐกำหนด (state quarantine) เมื่อเดินทางถึงไทยแล้ว

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ในจีนทุกแห่งพร้อมที่จะดูแลสวัสดิภาพของคนไทยในจีน โดยเปิด Hotline เพื่อรับเรื่องราวกรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากตลอด 24 ชั่วโมง

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ