การแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR)

การแต่งตั้งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง ดร. เสรี นนทสูติ
รองเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
สืบต่อจาก ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยคนแรกใน AICHR เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

AICHR เป็นองค์กรที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามข้อ ๑๔ ของกฎบัตรอาเซียน เพื่อปฏิบัติภารกิจใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ โดยคณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ ๑ คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๓ ปี และอาจได้รับ
การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกินอีก ๑ วาระ

เพื่อให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ดำเนินการประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นผู้แทนไทยฯ ระหว่างวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ วิชาการ
ประชาสังคมและสื่อมวลชน จำนวน ๙ ราย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งดำเนินการคัดเลือก
ผู้แทนไทยฯ โดยหลังจากที่ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและเชิญผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นเข้ารับการสัมภาษณ์แล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ มีมติตัดสินให้ ดร. เสรี นนทสูติ เป็นผู้แทนไทยฯ
และกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งตำแหน่งดังกล่าว

ดร. เสรี นนทสูติ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ และที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง โดยในปีที่ผ่านมา ดร. เสรีฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้แทนไทยในคณะกรรมการยกร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Human Rights Declaration) ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้นำอาเซียน ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่กรุงพนมเปญ
**********************

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ