คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสารงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.)เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสารงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.)เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 14.30 -16.00 น. นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการสำนักงาน กปร. และคณะ รวม 57 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุป เรื่อง “บทบาทของจีนในบริบทโลกและ ความสัมพันธ์ ไทย-จีน และบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน” ให้คณะรับฟัง โดยเน้นว่า ในภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย-จีน อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่ง เห็นได้จากตัวเลขทางเศรษฐกิจเช่น มูลค่าการค้า ไทย-จีน ปี 2556 ที่เกินกว่า 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนักท่องเที่ยวจีนกว่า 4.7 ล้านคนที่เดินทางไปไทยในปี 2556 ตลอดจนการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้แนะนำสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจจีนในปัจจุบัน ตลอดจนความท้าทายที่จีนกำลังเผชิญอยู่ อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร ปัญหาคอรัปชั่น ฯลฯ รวมถึงการดำเนินการของผู้นำจีนในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ควบคู่ไปกับขับเคลื่อนการเปิดและปฏิรูปประเทศอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงท้าย เอกอัครราชทูตฯ ได้ตอบคำถามต่าง ๆ ของคณะเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการร่วมมือ ไทย-จีน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล และความคิดเห็นต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในประเด็นที่คณะให้ความสนใจ

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕