คณะครูสอนภาษาจีนที่ได้รับทุนของ สพฐ. เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

คณะครูสอนภาษาจีนที่ได้รับทุนของ สพฐ. เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2552 เวลา 14.30 น. คณะนักศึกษาที่เดินทางมาศึกษาต่อในสาขาวิชาการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติที่มหาวิทยาลัยครูกรุงปักกิ่ง มหาวิทยาลัยครูนครหลวง และมหาวิทยาลัยครูนครเทียนจิน จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาแนะนำตัวและเยี่ยมชมสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูต น.ส. เอกจิตร กรัยวิเชียร อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและบทบาทหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความช่วยเหลือและดูแลคนไทยในต่างประเทศ
โดยในปีนี้มีนักศึกษาที่ได้รับทุนของรัฐบาลจีนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 100 คน โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน และเดินทางมาศึกษาต่อเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา (ประมาณ 10 เดือน) ใน 4 เมืองคือ กรุงปักกิ่ง นครเทียนจิน นครคุนหมิง และเมืองเซี่ยเหมิน โดยนักศึกษาเหล่านี้เมื่อจบการศึกษาแล้วจะกลับไปรับราชการใน สพฐ. ในตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาจีน

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕