คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเยือนกรุงปักกิ่ง

คณะนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเยือนกรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 คณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 ของสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 37 คน นำโดย ศ.ศรีวงศ์ สุมิตร ผู้อำนวยการหลักสูตร ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างไทย-จีน โดยมี นายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูต นายชัยรัตน์ พรทิพย์วราเวทย์ อัครราชทูตที่ปรึกษา น.ส.ลีนา พงษ์พฤกษา อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ และ น.ส. กนกวรรณ สุถิรนาถ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายส่งเสริมการลงทุน ร่วมบรรยายสรุปแก่คณะด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายสรุปด้วย นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานงานกับกระทรวงคมนาคมจีน สำนักงานนโยบายการจราจรกรุงปักกิ่ง กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงทางสังคม และมหาวิทยาลัยชิงหัว จัดการบรรยายสรุปให้แก่คณะนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าฯ เกี่ยวกับนโยบายด้านการขนส่งและการจราจรของกรุงปักกิ่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการพัฒนาแรงงาน และนโยบายด้านการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจีนอีกด้วย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ