คณะผู้บริหารและนักศึกษาระดับปริญญาเอก ม. ราชภัฎอุบลราชธานี เข้าเยี่ยม สอท.

คณะผู้บริหารและนักศึกษาระดับปริญญาเอก ม. ราชภัฎอุบลราชธานี เข้าเยี่ยม สอท.

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 คณะผู้บริหารและนักศึกษาระดับปริญญาเอก ม. ราชภัฎอุบลราชธานี จำนวน 19 คน

 ได้เข้าเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อขอทราบข้อมูลพื้นฐานทางด้านการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการศึกษา

ในโอกาสนี้นายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูต และนางสาวเชาวนี ตังวงศ์ประเสริฐ เลขานุการเอก ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ

กรุงปักกิ่ง ต้อนรับคณะ โดยอัครราชทูตได้บรรยายสรุปเรื่องสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของจีน ให้กับทางคณะฯ ด้วย

                                                                                                                นายอิสระพันธ์ ชวันกุล

                                                                                                                        เรียบเรียง

SHARE

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔