คณะรองผู้ว่าราชการภูเก็ตเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะรองผู้ว่าราชการภูเก็ตเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 น. – 12.30 น. นางสาวสมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะรวม 10 คน ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์เมืองพี่น้อง/เมืองคู่มิตรระหว่างเมืองต่างๆ ของจีนกับจังหวัดภูเก็ต ระหว่างการเดินทางศึกษาดูงานที่กรุงปักกิ่ง และนครซีอาน ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์บ้านพี่สู่บ้านน้อง และ ITOP Forum ระหว่างวันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2557

เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายสรุปสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมของจีนภายใต้แกนนำรัฐบาลรุ่นที่ 5 ของจีน ตลอดจนความท้าทายที่จีนกำลังเผชิญอยู่ อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร ปัญหาช่องว่างทางรายได้ และปัญหาคอรัปชั่น เป็นต้น รวมถึงการดำเนินการของผู้นำจีนในการปฏิรูป และแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะนำเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างจังหวัดภูเก็ตและเมืองต่างๆ ของจีน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับมิติด้านเศรษฐกิจการลงทุน การศึกษา ศิลปวัฒนะธรรม และการท่องเที่ยว รวมทั้งหารือแนวทางในการจัดตั้งความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับเมืองต่างๆ ของจีน โดยเฉพาะล่าสุด ซึ่งจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อสถาปนาการเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับนครซีอาน

ในช่วงท้าย เอกอัครราชทูตฯ ได้ตอบคำถามต่างๆ ของคณะเกี่ยวกับประเทศจีน และความสัมพันธ์ไทย-จีน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรม ณ กำแพงเมืองจีน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

“ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำทีมประเทศไทย ในกรุงปักกิ่ง และครอบครัว จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา”

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ