งานมอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศ”

งานมอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศ”

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 นายเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ได้ร่วมเป็นเกียรติในโอกาสที่นางจ้าว ซ่าวหัว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจีนเป็นผู้แทนมอบรางวัล “ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศ” ให้แก่นายสุรพล เศวตเศรณี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมจีน ได้แก่การจัดคณะนาฏศิลป์จากมณฑลต่างๆ ของจีนไปร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในปี 2547 ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดตั้งขึ้นในปี 2539 เพื่อประกาศเกียรติคุณของบุคคลที่มีส่วนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนี้ในปี 2545

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ