นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมนักศึกษาในโครงการ Seeds for the Future ณ บริษัท Huawei ประจำกรุงปักกิ่ง

นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมนักศึกษาในโครงการ Seeds for the Future ณ บริษัท Huawei ประจำกรุงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 – 20.30 น. นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมนักศึกษาในโครงการ Seeds for the Future ณ บริษัท Huawei ประจำกรุงปักกิ่ง การอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ Huawei ร่วมกับสถาบันการศึกษาของประเทศต่างๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและอุตสาหกรรม โดยได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความสนใจด้าน ICT เข้ามาร่วมฝึกอบรมและเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท Huawei ในประเทศจีนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2558) ซึ่งครั้งนี้ มีนักศึกษาจากประเทศฝรั่งเศส คูเวต และไทยเข้าร่วมทั้งหมดกว่า 30 คน โดยเป็นนักศึกษาไทยจำนวน 10 คน จาก 5 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยนักศึกษามีกำหนดการอบรมภาษาจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนที่กรุงปักกิ่ง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และอบรมเกี่ยวกับหลักคิดและรูปแบบการพัฒนา ICT รวมทั้งปฏิบัติงานจริงที่บริษัท Huawei ณ เมืองเซินเจิ้น อีก 1 สัปดาห์

ในโอกาสนี้ นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ ได้กล่าว แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมและขอให้ใช้โอกาสในครั้งนี้ เพิ่มพูนความรู้ด้าน ICT และหาประสบการณ์โดยตรงในการฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท Huawei ซึ่งเป็นบริษัทด้าน ICT ที่มีชื่อเสียงระดับต้น ๆ ของโลก จนถึงปัจจุบัน บริษัท Huawei ได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยมาแล้วกว่า 15 ปี และประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ การฝึกอบรมนักศึกษาไทยในโครงการ Seeds for the Future ของบริษัท Huawei นับว่าสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ซึ่งปัจจุบัน มีแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า เศรษฐกิจดิจิตอล (digital economy) และผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็น ICT Hub ของอาเซียนในอนาคต

ทางด้านความรู้สึกและความคาดหวังของนักศึกษาไทย นางสาวพิมพ์ประไพ วิสุทธิ์เสรีวงศ์ ตัวแทนนักศึกษาไทยทั้ง 10 คน เปิดเผยว่า การมาอบรมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์อันล้ำค่ายิ่ง ตนและเพื่อนๆ รู้สึกดีใจที่บริษัท Huawei เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยได้สัมผัสกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและศักยภาพของระบบ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศในยุคปัจจุบัน ตนและเพื่อนๆ จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำไปต่อยอดสำหรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิตอลของประเทศไทยต่อไป

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ