นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้แทนเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและบริหารจัดการรถไฟของไทย ณ มหาวิทยาลัยเจียวทงปักกิ่ง

นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ผู้แทนเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและบริหารจัดการรถไฟของไทย ณ มหาวิทยาลัยเจียวทงปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 – 9.30 น. นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่ง เข้าร่วมและกล่าวในพิธีเปิดการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารของไทยในโครงการพัฒนาและบริหารจัดการรถไฟ ณ มหาวิทยาลัยเจียวทงปักกิ่ง ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลไทย-จีน การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟจีน และมหาวิทยาลัยเจียวทงปักกิ่ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของไทยและจีนเข้าร่วม อาทิ นายพิเชฐ ถึงแสง หัวหน้ากองฝึกอบรมด้านเทคนิคและปฏิบัติการ การรถไฟแห่งประเทศไทย นายเหลียวจูน รองประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจียวทงปักกิ่ง นายหวัง ไเซิ่งเหวิน อธิบดีกรมสนับสนุนต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จีน และนายหยัง จงหมิน CEO บริษัท China Railway International Co., Ltd/ China Railway Corporation Co., Ltdการอบรมด้านรถไฟในครั้งนี้เป็นการอบรมระยะสั้น 40 วัน รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน (คนไทยทั้งหมด) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 9 ตุลาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเดินรถไฟในภาพรวมของการรถไฟจีน การจัดการการเดินรถ การซ่อมบำรุง การบริหารจัดการการขนส่ง และการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ด้านทรัพย์สิน นับเป็นการดำเนินการตามกรอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและเทคโนโลยีรองรับการเดินรถที่จะเปิดดำเนินการในปี 2561

ในช่วงพิธีเปิด นางสาวกุนทินี ฯ กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้เข้าร่วมการอบรมที่จะได้รับประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาระบบรางและการบริหารจัดการของไทย การอบรมครั้งนี้จะปูพื้นฐานไปสู่ความร่วมมือด้านรถไฟที่เป็นรูปธรรมระหว่างไทยกับจีนต่อไป และขอขอบคุณฝ่ายจีน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเจียวทงปักกิ่ง กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทรถไฟความเร็วสูงของจีน ที่ได้สนับสนุนการจัดฝึกอบรมสำหรับผู้แทนหน่วยงานของไทย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ