นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการรถไฟของไทย ณ มหาวิทยาลัยเจียวทง ปักกิ่ง

นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งในพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากร ด้านการรถไฟของไทย ณ มหาวิทยาลัยเจียวทง ปักกิ่ง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 17.00 – 17.30 น. นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมและกล่าวในพิธีปิดการฝึกอบรมสำหรับผู้แทนมหาวิทยาลัยไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย และ สวทช. ในโครงการพัฒนาและบริหารจัดการรถไฟ ณ มหาวิทยาลัยเจียวทงปักกิ่ง ซึ่งโครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-จีน การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟจีน และมหาวิทยาลัยเจียวทงปักกิ่ง โดยมีผู้บริหารระดับสูงของไทยและจีนเข้าร่วม

การอบรมด้านรถไฟของไทย เป็นไปตามแผนการประชุมคณะกรรมการร่วมความร่วมมือด้านรถไฟไทย-จีน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของไทย เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการเดินรถไฟของการรถไฟจีนในภาพรวม และการจัดการการเดินรถ การซ่อมบำรุง การบริหารจัดการการขนส่ง และการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ด้านทรัพย์สิน

ในโอกาสนี้ นางสาวกุนทินีฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้เข้าร่วมการอบรม ที่จะได้รับประสบการณ์และพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการพัฒนาระบบรางและการบริหารจัดการของไทย ซึ่งนับเป็นการปูพื้นฐานไปสู่ความร่วมมือด้านรถไฟที่เป็นรูปธรรมระหว่างไทยกับจีน รวมทั้งได้กล่าวขอบคุณฝ่ายจีน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเจียวทงปักกิ่ง กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทรถไฟความเร็วสูงของจีน

ที่ได้สนับสนุนการจัดฝึกอบรมสำหรับผู้แทนหน่วยงานของไทย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ