นายวศิน ธรรมวาสี อัครราชทูตที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่เดินทางเยือนนครฉางชุนเพื่อดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร

นายวศิน ธรรมวาสี อัครราชทูตที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่เดินทางเยือนนครฉางชุนเพื่อดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร

                   

                                  ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2558 นายวศิน ธรรมวาสี อัครราชทูตที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นหัวหน้าคณะนำ นางอุไร สุวรรณวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านเกษตร ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 8 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล ฝ่ายการศึกษา และศูนย์ BIC ณ กรุงปักกิ่ง เดินทางเยือนนครฉางชุนเพื่อดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร

                                   ในการเดินทางเยือนนครฉางชุนในครั้งนี้ นายวศินฯ และคณะฯ ได้เข้าพบผู้บริหารของรัฐบาลท้องถิ่น อาทิ นาย Ma Guang รองนายกเทศมนตรีเมืองยวู่ชู่ นาย Wang Yu ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศนครฉางชุนหลิน และนาย Xu Huai รองผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศนครฉางชุน ซึ่งได้ให้การต้อนรับคณะ ฯ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์สาธิตการเกษตรแห่งนครฉางชุน (Chang Chun Modern Agricultural Park) และกิจการของคนไทยในนครฉางชุนด้วย ได้แก่ บริษัท ซีพี และบริษัท ฉางชุนสามมิตรมอเตอร์ จำกัด

                                    สำหรับการดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมจากมหาวิทยาลัยจี๋หลิน โดยก่อนการดำเนินกิจกรรมหนึ่งวัน นายวศิน และคณะฯ ได้เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณและหารือกับนาง Yue Hui คณบดีคณะภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยจี๋หลินและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

                                      การดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจรของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นการให้บริการนอกสถานที่แก่คนไทยในเมืองต่าง ๆ เกี่ยวกับคำปรึกษาด้านการทำหนังสือเดินทาง การออกหนังสือสำคัญประจำตัว (
Certificate of Identity: CI) การรับรองเอกสาร ขั้นตอนการขอรับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และขั้นตอนการทำบัตรประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ ถือเป็นโอกาสพบปะพูดคุยและถามไถ่ความเป็นอยู่ของคนไทยด้วย

ในครั้งนี้ มีคนไทยให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน โดย นายวศินฯ ได้เชิญชวนให้คนไทยลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และเสนอให้มีคณะผู้ประสานงานในพื้นที่ที่ประกอบด้วยตัวแทนคนไทยจากบริษัท สามมิตรมอเตอร์ จำกัด 1 คน และตัวแทนนักศึกษาไทยจาก 4 มหาวิทยาลัย จำนวน 4 คน พร้อมจัดตั้งกลุ่ม We Chat เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ในช่วงการดำเนินกิจกรรม นายวศินฯ ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อแนะนำสำหรับคนไทยที่จะทำให้การดำเนินชีวิตในจีนราบรื่นขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติตนในฐานะของคนไทยในต่างแดน การระมัดระวังตัวให้ห่างไกลสถานการณ์ที่เป็นภัยต่าง ๆ และการเคารพกฎหมายของจีนอย่างเคร่งครัด

ในช่วงท้ายของกิจกรรม นายวศิน ได้เชิญชวนให้คนไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมเขียนปณิธานความดีของตนลงบนบัตรปณิธานความดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 

นายวศิน ธรรมวาสี อัครราชทูตที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายกงสุล, นางอุไร สุวรรณวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเกษตร และคณะฯ เข้าพบ

และหารือกับ นาย Ma Guang รองนายกเทศมนตรีเมืองยวู่ชู่ และในโอกาสนี้ นาย Ma Guang ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะฯ ด้วย
 

คณะฯ เข้าพบและหารือกับนาย Wang Yu ผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศนครฉางชุน

 คณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัทซีพี ณ นครฉางชุน

 

คณะฯ เข้าพบนาง Yue Hui (ใส่เสื้อคลุมสีขาวยืนตรงกลาง) คณบดีคณะภาษาต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยจี๋หลิน 

คณะฯ เข้าพบและหารือกับ นาย Xu Huai รองผู้อำนวยการสำนักกิจการต่างประเทศนครฉางชุน โดยนาย Xu Hua ได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะฯ ในโอกาสนี้ด้วย

 

คณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ

ศูนย์สาธิตการเกษตรแห่งนครฉางชุน (Chang Chun Modern Agricultural Park)


คณะฯ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของ บริษัท ฉางชุนสามมิตรมอเตอร์ จำกัด

 

นายวศินฯ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการของฝ่ายกงสุล ณ กรุงปักกิ่ง และข้อแนะนำในการใช้ชีวิตในจีนสำหรับคนไทย

 

 

นายสายชล คล้อยเอี่ยม ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 8 แนะนำโครงการ นปร.

และเล่าถึงประสบการณ์ในการเป็นข้าราชการ

 

นายวศินฯ และคณะฯ ร่วมถ่ายรูปร่วมกับคนไทยระหว่างกิจกรรมการตั้งปณิธานความดี ณ นครฉางชุน

 

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ