บทความ เรื่องโครงการกำลังใจและข้อกำหนดกรุงเทพฯ

บทความ เรื่องโครงการกำลังใจและข้อกำหนดกรุงเทพฯ

บทความเกี่ยวกับ โครงการกำลังใจและข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง(ข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules ) โดย ดร. พิเศษ สอาดเย็น  ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีพัชร  มหาวัชรราชธิดา ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิง ด้วยการริเริ่มโครงการกำลังใจ และการส่งเสริมสิทธิของผู้ต้องขังหญิงในเวทีระหว่างประเทศ 

SHARE