บทความ เรื่องโครงการกำลังใจและข้อกำหนดกรุงเทพฯ

บทความ เรื่องโครงการกำลังใจและข้อกำหนดกรุงเทพฯ

บทความเกี่ยวกับ โครงการกำลังใจและข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง(ข้อกำหนดกรุงเทพ Bangkok Rules ) โดย ดร. พิเศษ สอาดเย็น  ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีพัชร  มหาวัชรราชธิดา ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิง ด้วยการริเริ่มโครงการกำลังใจ และการส่งเสริมสิทธิของผู้ต้องขังหญิงในเวทีระหว่างประเทศ 

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง