รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในความตกลงว่าด้วยการยอมรับวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและจีน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามในความตกลงว่าด้วยการยอมรับวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยและจีน

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้ ลงนามในการต่ออายุความตกลงว่าด้วยการยอมรับวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Agreement on Mutual Recognition of Academic Degrees in Higher Education between the the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Education of the People’s Republic of China) ภายหลังการประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีศึกษาธิการจีน-อาเซียนครั้งที่ 1 (1st China2ASEAN Education Minister Roundtable Conference) ที่เมืองกุ้ยหยาง
ไทยและจีนได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการยอมรับวุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเมื่อปี 2550 ซึ่งความตกลงดังกล่าวได้หมดอายุลงเมื่อเดือนพฤษภาคม 2553 ทั้งนี้ ในระหว่างการหารือระหว่างนายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับนายห่าว ผิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของจีน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันที่จะลงนามเพื่อขยายอายุความตกลงฉบับนี้ โดยมีเนื้อหาสาระคงเดิมยกเว้นเรื่องการมีผลบังคับใช้ที่จะมีผลไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น และต่อมาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำความตกลงว่าด้วยการยอมรับวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของไทยกับกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ร่วมลงนามฝ่ายไทย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ