สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

      ตามที่ประเทศไทยมีกําหนดจัดการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง จึงได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 เวลา 9.00 – 15.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน 135 คน (ทั้งทางไปรษณีย์และที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

SHARE