สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทยในจีน ครั้งที่ 1/2557

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทยในจีน ครั้งที่ 1/2557

      เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งได้จัดการประชุมร่วมระหว่างสถานเอกอัครราชทูต กับสถานกงสุลใหญ่ในจีนทั้งหมด ครั้งที่ 1/2557 โดยมีเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานการประชุมฯ ณ โรงแรม Grand Millennium ที่กรุงปักกิ่ง โดยมีกงสุลใหญ่ในจีนทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ทุกแห่งในจีนมาเข้าร่วมการประชุม

      ในช่วงเช้า เวลา 10.00-12.00 น. เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมฯและต้อนรับกงสุลใหญ่ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ โดยการจัดการประชุมดังกล่าวเป็นจังหวะเหมาะสมในเงื่อนเวลาเนื่องจากมีกงสุลใหญ่หลายท่านที่เพิ่งมารับตำแหน่ง และเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมที่กรุงปักกิ่งเป็นครั้งแรก เอกอัครราชทูตฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหารือ และระดมสมองร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ในภาพรวม และเพื่อให้การดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในจีนเป็นเอกภาพและเกิดการบูรณาการงานระหว่างกัน

      เอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้โอกาสมอบแนวนโยบายให้กับกงสุลใหญ่ โดยเฉพาะการส่งเสริม soft power ที่เน้นมิติด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ผูกพันกับการเมือง และมุ่งเน้นการเข้าถึง / reach out สู่สาธารณชนจีน โดยเฉพาะคนจีนรุ่นใหม่ ที่ถือเป็นอนาคตของความสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งที่ผ่านสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ก็ได้เดินมาทิศทางที่ถูกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เน้น soft power และการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างรอบด้าน

      เอกอัครราชทูตฯ ยังได้บรรยายสรุปด้านการเมืองและเศรษฐกิจของจีนในปัจจุบัน รวมถึงนโยบายต่างๆ ภายใต้ผู้นําจีนรุ่นที่ 5 ที่เน้นการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น การรับมือกับปัญหามลพิษและสิงแวดล้อม และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและประเด็นท้าทายด้วย เป็นต้น

      เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เน้นถึงปรากฏการณ์ของโลกอินเทอร์เน็ตในจีน ซึ่งมีผู้ใช้ประมาณ 600 กว่าล้านคน เกี่ยวกับเรื่องนี้ เอกอัครราชทูตฯ มองว่า การทำธุรกิจในจีนปัจจุบันได้เข้าสู่มิติใหม่ ได้แก่การดําเนินธุรกิจโดยธุรกิจออนไลน์ (e-commerce) ซึ่งเป็นประเด็นที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ควรจะให้ความสำคัญและให้ความสนใจมากขึ้น และมองหาช่องทางที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสองประเทศในบริบทดังกล่าว ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ขยายตัวของประชากรจีนในของโลกอินเทอร์เน็ตในจีนจะเป็นมิติสําคัญในการกําหนดนโบายทางการเมืองและเศรษฐกิจของจีนในอนาคต

      ในช่วงบ่าย เวลา14.00-17.00 น. เอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่ทุกท่านได้หารือในรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในเชิงนโยบายในบริบทของความสัมพันธ์ไทย-จีน อาทิ เรื่อง การเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยในจีน การเปิดสถานกงสุลใหญ่แห่งใหม่ ในจีน การเปิดสํานักงานต่างๆ ในต่างประเทศ และความร่วมมือการยกเว้นการตรวจลงตราไทย-จีน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้หารือในเรื่องการบูรณาการโครงการระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ในจีน การบูรณาการโครงการศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (Business Information Center -BIC) การบูรณาการโครงการระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทย ตลอดจน การก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ และประเด็นด้านกงสุลและงานบริหารต่างๆ

      ภายหลังการประชุมฯ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารคํ่าให้แก่กงสุลใหญ่และเจ้าหน้าที่ ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูตฯ

SHARE

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ