สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิไทยจัดงาน Muay Thai Roadshow 2014 in China

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิไทยจัดงาน Muay Thai Roadshow 2014 in China

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 19.00-21.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง  ได้ร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ มูลนิธิไทย และ Thai Fight  จัดงานมวยไทย Roadshow 2014  in China ณ ห้องบอลรูม โรงแรม JW Marriott กรุงปักกิ่ง โดยจะมีการแสดงในลักษณะเดียวกันที่  นครเฉิงตู นครคุนหมิง และนครกว่างโจว ด้วย

การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงฯ ในการส่งเสริมการทูตเชิงวัฒนธรรม หรือ soft power diplomacy ของปลัดกระทรวงการต่างประเทศ อันจะเป็นพื้นฐานช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในมิติอื่นๆ และในภาพรวม และสอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของนายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการส่งเสริม soft power และกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่สาธารณชนจีน นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ความนิยมไทย และทัศนคติที่ดีของประชาชนจีน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ของจีนต่อประเทศไทย ผ่านศิลปวัฒนธรรมไทย และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนจีนได้รู้จักมวยไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่ภาคสินค้า/บริการในด้านการกีฬาของไทย รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วย ที่ผ่านมา ความรู้เกี่ยวกับศิลปะแม่ไม้มวยไทยของชาวจีน รวมทั้งของค่ายมวยที่เปิดสอนมวยไทยในจีนยังคงมีข้อจำกัดและมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องตามศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่แท้จริง ดังนั้น การจัดงานนี้ จึงเน้นการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตามแบบฉบับดั้งเดิม เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปะแขนงดังกล่าวของไทยอย่างถูกต้องให้กับชาวจีน และส่งเสริมความนิยมในวัฒนธรรมของไทยที่แท้จริง

ในงานครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญสมาชิก Weibo ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสื่อมวลชนจีนชั้นนำในแขนงต่างๆ คณะทูตานุทูตในกรุงปักกิ่ง และ Friends of Thailand เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 500 คน   

ทั้งนี้ สื่อมวลชนจีนที่มาร่วมงานกว่า 50 ราย หลายรายได้ขอสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตฯ รองปลัดกระทรวงฯ และนักแสดงมวยไทยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศิลปะแม่ไม้มวยไทย นอกจากนี้ บริเวณหน้างาน ยังมีการออกบูธของค่ายมวยไทยในกรุงปักกิ่ง ได้แก่ Muay Gym-1 Club, The Legend Muay Thai & Fitness  และ Battle Club  Muay Thai Gym เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมและชั้นเรียนของค่ายดังกล่าว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและต่อยอดให้ผู้เข้าร่วมงานที่สนใจสามารถศึกษากีฬามวยไทยต่อไปได้  

กิจกรรมดังกล่าวเริ่มด้วยการกล่าวเปิดงานของนายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้กล่าวย้ำความมุ่งมั่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะมวยไทย โดยเห็นว่า เป็นวัฒนธรรมไทยแขนงหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมของคนจีน อีกทั้งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างไทย จีน ในด้านวัฒนธรรมให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจและความรู้สึกดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย

หลังจากนั้น นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ รองปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวแนะนำโครงการดังกล่าวของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมูลนิธิไทย Thai Fight และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่อีก 3 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและข้อมูลเกี่ยวกับมวยไทยที่ถูกต้องตามแบบแผนและประเพณีของศิลปะมวยไทยที่แท้จริง โดยกิจกรรมด้านวัฒนธรรมดังกล่าวนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน ซึ่งเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยและจีน

ต่อมา ได้มีการแสดงศิลปะมวยไทยในรูปแบบสาธิตต่างๆ ทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ ไหว้ครู กำเนิดมวยไทย มวยไชยา เอกลักษณ์มวยไทย “Thai Fight มวยไทย วัฒนธรรมไทยและนาฏะมวยไทย”  ซึ่งการแสดงครั้งนี้ ได้สร้างความประทับใจแก่สาธารณชนจีน และชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงาน โดยมีบรรยากาศที่คึกคัก และผู้เข้าร่วมงานได้ชมการแสดงที่ตื่นเต้น เร้าใจ และสวยงามตามแบบแผนมวยไทยดั้งเดิม ในตอนท้าย คณะนักแสดงได้เชิญแขกผู้เข้าร่วมงานขึ้นบนเวทีเพื่อร่วมเรียนรู้ท่าชกมวยพื้นฐาน และมีการแจกของที่ระลึกเป็นกางเกงมวยไทย และพวงกุญแจรูปนวม ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบและประทับใจของแขกที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ