สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสำรวจโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุนระหว่างไทยและจีนในสาขาการรักษาพยาบาลในจีน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสำรวจโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุนระหว่างไทยและจีนในสาขาการรักษาพยาบาลในจีน

ระหว่างวันที่ 1 – 5 ก.ย. 2557 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับ สนง. เศรษฐกิจการลงทุน (BOI) และ สนง. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประจำกรุงปักกิ่ง ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสำรวจโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุนระหว่างไทยและจีนในสาขาการรักษาพยาบาลในจีน ณ กรุงเทพมหานคร และ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นหัวหน้าคณะ

ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ออท. ณ กรุงปักกิ่ง ได้นำคณะซึ่งประกอบด้วยนายกสมาคม China International Health and Medical Tourism Association ประธานกรรมการบริษัท Beijing Saint Lucia Consulting Pty Ltd. และสื่อมวลชนจีนรายใหญ่ อาทิ Beijing TV นสพ. Global Times และ นสพ. Beijing Youth เป็นต้น ไปเยี่ยมชมและพบกับผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลชั้นนำของไทยที่มีความเป็นเลิศ ด้านการแพทย์ในระดับสากลและที่มีความสนใจที่จะมีความร่วมมือกับตลาดจีน อาทิ รพ. บำรุงราษฎ์ รพ. กรุงเทพ รพ. BNH และ รพ. รามคำแหง นอกจากนี้ คณะยังได้มีโอกาสสัมผัสภาคการบริการเชิงสุขภาพ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การนวดแผนไทย medical spa และการไปสำรวจบรรยากาศ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ ในการส่งเสริมการพักผ่อนหลังการได้รับบริการทางการแพทย์

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2557 สอท. ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับ สนง. ส่งเสริมการลงทุน ได้ร่วมกันจัด การสัมมนาโต๊ะกลมเพื่อประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในสาขาการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้แก่คณะฝ่ายจีนโดยมี ออท. ณ กรุงปักกิ่ง เป็นผู้กล่าวเปิดงานสัมมนา และมีรองเลขาธิการ สนง. ส่งเสริมการลงทุน รองประธานหอการค้าไทยในจีน ผอ. กองสุขภาพระหว่างประเทศ และนายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนานาชาติของจีน ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีผู้แทนจากภาครัฐและโรงพยาบาลที่สนใจจำนวน 70 คนเข้าร่วมงานดังกล่าว

ในโอกาสที่คณะฝ่ายจีนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสื่อมวลชนได้เยือนไทยในครั้งนี้ ออท. ณ กรุงปักกิ่ง ได้ใช้โอกาสนี้เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์บ้านเมืองและเศรษฐกิจของไทยซึ่งที่ผ่านมาอาจทำให้นักท่องเที่ยวจีนและนักลงทุนต่างชาติเกิดความไม่มั่นใจ และชะลอการเดินทางหรือการลงทุนในไทย ซึ่ง ออท. ณ กรุงปักกิ่งได้เน้นย้ำว่าทุกอย่างเป็นปกติดี ซึ่งสื่อที่มาร่วมกับคณะก็จะได้เห็นและสัมผัสด้วยตนเอง นอกจากนี้ สอท. ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดให้คณะผู้แทนฝ่ายจีนเข้าพบผู้บริหารระดับสูงของ สนง. ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับศักยภาพของประเทศไทยในด้านการบริการสถานที่เพื่อจัดประชุมและนิทรรศการต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเผยแพร่ศักยภาพของไทยด้าน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียรวมถึงการหารือแลกเปลี่ยนความเห็นและนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับศักยภาพและโอกาสของความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในด้าน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ