สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และทีมประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และทีมประเทศไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธี เจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในกรุงปักกิ่ง ได้แก่ สำนักงานผู้ช่วยทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานที่ปรึกษาเกษตร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการบินไทย และชุมชนชาวไทยประมาณ 50คน เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีกิจกรรม ดังนี้


         ในช่วงเช้า เวลา 09.30 น. อุปทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดหลิงกวง โดยมีพระอาจารย์ฟาน ฉางจ้าง เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลคาถา พร้อมกับพระสงฆ์จานวน 16 รูปร่วมพิธี จากนั้น อุปทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยได้ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัยเพื่อถวายเป็น พระราชกุศล ในโอกาสนี้ เจ้าอาวาสวัดได้มอบรูปปั้นจาลองพระศรีอริยเมตไตรยเคลือบด้วยทอง เพื่อถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

          ต่อมา เวลา 14.00น. อุปทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมกันนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

            อนึ่ง วัดหลิงกวงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจีนเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 2 พระเขี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย จีน เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 2 องค์ ที่ไทยได้มอบให้กับวัด ได้แก่ พระพุทธรูปชินราชจาลอง องค์ใหญ่ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระราชทาน และพระพุทธรูปองค์เล็กในลักษณะแบบสุโขทัย ปางมารวิชัย ซึ่งองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกจัดทาขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา นอกจากนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2556 วัดหลิงกวง และวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารยังได้ลงนามความเป็นวัดพี่วัดน้องด้วย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ