สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”

            ชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและใกล้เคียงร่วมงาน รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙
        เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารที่ทำการใหม่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในงาน รวมพลังแห่งความภักดี” โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยในกรุงปักกิ่ง ได้แก่ สำนักงานผู้ช่วยทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานที่ปรึกษาเกษตร สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัท การบินไทย จำกัด สำนักงานกรุงปักกิ่ง และชุมชนชาวไทย นักศึกษาไทย ประมาณ ๒๐๐ คน เข้าร่วมงานดังกล่าว

              การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอุปทูตฯ ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงและกึกก้องห้องจัดงาน จากนั้น ทุกคนร่วมกันยืนสงบนิ่งเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
              นอกจากนี้ สมาคมนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่งได้ริเริ่มจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันบริจาคเงินเพื่อมอบให้กับมูลนิธิ China Charities Aid Foundation ซึ่งมีสถานะเป็นมูลนิธิสาธารณะแห่งชาติอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงกิจการพลเรือนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ในประเทศจีน โดยเฉพาะด้านความเป็นอยู่ การศึกษา และสาธารณสุข ทั้งนี้ สามารถรวบรวมยอดเงินบริจาคได้จำนวน ๖,๒๐๐ หยวน โดยจะมีพิธีมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิฯ ต่อไป


              การจัดงาน รวมพลังแห่งความภักดี นอกจากเป็นการแสดงความจงรักภักดีของประชาชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและใกล้เคียงแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมประกอบกิจกรรมซึ่งเป็นการทำความดีทั้งทางกาย วาจา และใจ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วย


SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ