สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง โดยได้นิมนต์พระอาจารย์ฟาน ฉางจ้าน เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง (รองประธานพุทธสมาคมจีน) และพระสงฆ์รวม ๓๗ รูป ประกอบพิธีทางศาสนา

   

ในพิธีดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยประจำกรุงปักกิ่ง ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและใกล้เคียง

   

การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอุปทูตฯ ได้กล่าวเปิดพิธี และกราบบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งวัดหลิงกวงได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่วัดเมื่อปี ๒๕๕๔ เป็นพระประธาน ต่อมา พระสงฆ์จีนประกอบพิธีการทางศาสนาตามแบบพุทธมหายาน หลังจากเสร็จพิธีฯ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น อุปทูตฯ และข้าราชการสำนักงาน ทีมประเทศไทยได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ นอกจากนี้ วัดหลิงกวงได้เปิดพระเจดีย์ ให้ผู้เข้าร่วมพิธีเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วเป็นกรณีพิเศษด้วย

   

   

   

   

อนึ่ง วัดหลิงกวงเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจีนเนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (พระบรมสารีริกธาตุ – พระทันตธาตุ) ซึ่งเป็นเพียง ๑ ใน ๒ พระเขี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอีกองค์ประดิษฐานอยู่ที่เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา และวัดยังมีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทย – จีน เนื่องจากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ๒ องค์ที่ไทยได้มอบให้กับวัด ได้แก่ พระพุทธรูปชินราชจำลององค์ใหญ่ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระราชทานเมื่อปี ๒๕๓๒ และพระพุทธรูปองค์เล็กในลักษณะแบบสุโขทัย ปางมารวิชัย ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่วัดเมื่อปี ๒๕๕๔ นอกจากนี้ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ วัดหลิงกวงและวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารยังได้ลงนามความเป็นวัดพี่วัดน้องด้วย

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕