สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2560 นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อทป. นายสุรัติ สุวรรณนิกขะ เลขานุการเอกและนางสาวมานิกา เมฆประยูรทองเลขานุการเอก ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวม คสพ. ไทย – จีน การเมืองและ เศรษฐกิจให้กับคณะวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปัองกันประเทศ จำนวน 40 คน ที่ห้องรัตนไมตรี สอท. ณ กรุปปักกิ่ง

                                 

 

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง