สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม

-ข่าวสารนิเทศ –

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

**************************************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและฝึกปฏิบัติธรรมสำหรับชุมชนไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องรัตนไมตรี
โดยนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้นิมนต์พระอาจารย์อารยวังโส

เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) จังหวัดลำพูน มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาและสอน

การฝึกปฏิบัติธรรม โดย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำ นักงานทีมประเทศไทย  ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง

          

การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกิจกรรมเริ่มด้วย นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ อัครราชทูต กราบบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พระอาจารย์อารยวังโสนำสวดมนต์และแสดงพระธรรมเทศนารวมทั้งสอนการฝึกปฏิบัติธรรม ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ได้รับใช้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและแนวทางการดำรงชีวิตต่อไป นอกจากนี้ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยได้ร่วมกันตักบาตรและฟังธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ฯ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตด้วย

               

******************

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕