สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง

-ข่าวสารนิเทศ –

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

**************************************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง มอบหมายให้ นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายรัฐวุฒิ นันทัยเกื้อกูล เลขานุการโทเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ตามปฏิทินทางพุทธศาสนานิกายมหายาน เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2560 เวลา 09.30 น. ที่วัดหลิงกวง

กรุงปักกิ่ง โดยมีพระสงฆ์จาก 3 นิกาย ประกอบด้วย
พระอาจาร์เยี่นจวย นิกายมหายาน (วัดหลิงกวงกรุงปักกิ่ง) พระอาจารย์ พาทรงเลียหลงจวงเมิง นิกายเถรวาท และลามะหู เซียว ฟง รองประธานพุทธสมาคมจีน นิกายลามะ (วัดลามะ กรุงปักกิ่ง) ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมพระพุทธศาสนาจีน ออท. และผู้แทน สอท. จากประเทศลาว กัมพูชา เมียนมา ศรีลังกา เนปาล เวียดนาม และไทย รวมถึงชาวจีน จำนวน 1,000 คนเข้าร่วมกิจกรรม

                       

******************SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ