สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะสถาบันพัฒนากรุงเทพมหานคร หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่ 20

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะสถาบันพัฒนากรุงเทพมหานคร หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่ 20

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

-ข่าวสารนิเทศ-

——————————————————————————–

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ให้การต้อนรับคณะสถาบันพัฒนากรุงเทพมหานคร หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่ 20

            เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 13.30 น. นายวศิน ธรรมวาสี อัครราชทูตที่ปรึกษา ให้การต้อนรับนายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะสถาบันพัฒนากรุงเทพมหานคร หลักสูตรนักบริหารมหานคร ระดับกลาง รุ่นที่ 20 จำนวนกว่า 70 คน ที่ห้องรัตนไมตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

                       

              นายวศิน ฯ บรรยายสรุปภาพรวมของจีนว่า เศรษฐกิจของจีนมีการพัฒนาไปมากและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกจีนเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านของไทยและเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในปัจจุบัน ที่สำคัญ จีนได้มีการดำเนินยุทธศาสตร์รุกเข้าหาไทยอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ไทยต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งจากภายในและพร้อมที่จะแสวงประโยชน์จากนโยบายเชิงรุกดังกล่าวของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ซึ่งไทยมีข้อได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ด้านการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งในภูมิภาคได้

            จากนั้น นางสาวมานิกา เมฆประยูรทอง เลขานุการเอก กล่าวเสริมว่า ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนมีเป้าหมายคือการบูรณาการทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการเชื่อมโยงในภูมิภาคโดยมีธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย หรือ AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) กับกองทุนเส้นทางสายไหม (Silk Road Fund) เป็นกลไกสนับสนุนทางการเงินให้กับประเทศที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามแนวเส้นทาง นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 14 – 15 พ.ค. 2560 รัฐบาลจีนได้จัดให้มีการประชุม Belt and Road Forum ครั้งที่ 1 ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งมีผู้นำกว่า 29 ประเทศเข้ารวม สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจ

ที่นานาประเทศมีต่อข้อริเริ่มดังกล่าวของจีน

             ต่อมา นายพนา สถิตศาสตร์ เลขานุการโท บรรยายสรุปด้านการศึกษาของจีนว่า จีนมีแผนการปฏิรูปการศึกษาระยะยาวอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับสาขาวิทยาศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาพัฒนาระบบ on the job training ให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ ยังมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันสถาบันการศึกษาไทยก็เป็นที่สนใจของนักศึกษาจีน เพราะความสะดวกด้านการเดินทางและค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก ดังนั้น หากไทยมีการพัฒนาระดับการศึกษาให้ทัดเทียมระดับสากลก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาเรียนในไทยมากขึ้น

*************************************SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕