สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

-ข่าวสารนิเทศ –

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

**************************************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวาย

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำหรับชุมชนไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียงเมื่อวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องรัตนไมตรี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย  ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่งและบริเวณใกล้เคียง

                      

การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์เรื่อง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเปิดเพลงพระราชนิพนธ์บรรเลงโดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยตลอดกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ รวมจำนวนกว่า ๑,๐๐๐ ดอก ซึ่งแต่ละคนได้นำดอกไม้จันทน์กลับไปที่บ้านคนละหนึ่งดอกเพื่อตั้งจิตอธิษฐาน แล้วนำมาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ที่จัดในประเทศไทย และสำหรับดอกไม้จันทน์ส่วนที่เหลือ จะเตรียมไว้สำหรับผู้เข้าร่วมในพิธีฯ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  

                      

**********************************

SHARE