สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยประจำกรุงปักกิ่ง มอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กในจีน (China Charities Aid Foundation for Children)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยประจำกรุงปักกิ่ง มอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กในจีน (China Charities Aid Foundation for Children)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. น.ส. กุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และผู้แทนสมาคมนักเรียนไทยประจำกรุงปักกิ่ง ได้มอบเงินจำนวน 6,500 หยวน ซึ่งได้รับบริจาคจากชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่ มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กในจีน (China Charities Aid Foundation for Children) โดยมีนายหวัง หลิน ประธานและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนในการรับมอบเงินบริจาคการร่วมบริจาคเงินดังกล่าวเป็นการริเริ่มของสมาคมนักเรียนไทยประจำกรุงปักกิ่ง ในการทำความดีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และชุมชนชาวไทยในกรุงปักกิ่ง ได้ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 ปัจจุบัน มีนักเรียนไทยในกรุงปักกิ่งกว่า 2,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ศึกษาภาษาจีน โดยนักเรียนไทยในจีนถือเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน ในลักษณะของ people-to-people connection

มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กในจีน เป็นมูลนิธิสาธารณะแห่งชาติ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนในจีน ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้สามารถเติบโตและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในสังคมต่อไปSHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ