สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานวันชาติ ประจำปี 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานวันชาติ ประจำปี 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดงานวันชาติ ประจำปี 2562

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลอง
วันชาติไทย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 18.30 ณ โรงแรม JW Marriott โดยมีนายเฉิน
เสี่ยวตง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเป็นแขกเกียรติยศ และผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน ประกอบด้วย คณะทูต ผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจีน มิตรประเทศไทยและสื่อมวลชนจีน

 

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวในพิธีเปิดว่า วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปีเป็นวาระสำคัญของชาติ 3 ประการ ได้แก่
วันคล้ายวันพระราชสมพบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการในพระบาทสมเด็จพระบรมขนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ล้วนแล้วแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพสกนิกร
ชาวไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในด้านการพัฒนาดินและน้ำทำให้พระองค์ได้รับการถวายพระเกียรติคุณจากองค์การสหประชาชาติซึ่งกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันดินโลก

ไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ได้กำหนดหัวข้อหลักคือ Advancing Partnership for Sustainability โดยผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งนี้ ความสำเร็จที่สำคัญในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียนมีหลายประการ อาทิ การรับรองแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการเชื่อมแผนแม่บทความเชื่อมโยงอาเซียน 2025
กับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง แถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีนว่าด้วยความร่วมมือ Smart City และการเตรียมการเพื่อลงนามเอกสารความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) ในปี 2563

ด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทยและจีนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกระดับ ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2562 เป็นปีที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในทั้งสองประเทศ สำหรับไทยได้แก่ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขณะที่จีน ได้มีการจัดการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้เชิญชวนแขกที่มาร่วมงานร่วมชมนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในบริเวณงานด้วย นอกจากนี้ ผู้แทนระดับสูงของทั้งสองประเทศยังมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างต่อเนื่อง
โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนจีนสองครั้ง โดยเฉพาะเมื่อปลายเดือนกันยายนได้เสด็จฯ เยือนจีน เนื่องในวโรกาสได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ ในโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทหารโลก ณ นครอู่ฮั่น เมื่อเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศได้เป็นอย่างดียิ่ง

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงและอื่นๆ ระหว่างไทย-จีน มีพลวัตรอย่างต่อเนื่อง โดยจีนเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย ทั้งสองประเทศมีเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลการค้าระหว่างกันเป็น 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2564 นักท่องเที่ยวจีนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปไทยมากที่สุด และกระทรวงกลาโหมไทย-จีน ได้มีการลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการทหารร่วมกันระหว่างเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ไทยและจีนยังมีความร่วมมือมิติใหม่ ๆ ได้แก่ ความร่วมมือรถไฟไทย-จีน และการทดลองใช้เทคโนโลยี 5G ในไทย ดังนั้น จึงถือได้ว่าปี 2562 เป็นปีที่ความสัมพันธ์ไทย-จีนมีความเจริญรุ่งเรืองและใกล้ชิดกันเพิ่มมากขึ้นในทุกด้าน ในโอกาสนี้ ออท. ได้เชิญชวนแขกร่วมกันดื่มถวายพระพรและอวยพรแด่พระบาทสมเด็จ-พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และเพื่อความสัมพันธ์ที่เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนระหว่างไทย-จีน

นอกจากนี้ กิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน ได้แก่ การจัดนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การออกร้านอาหารไทยและธุรกิจสินค้าและบริการของไทยจำนวน 32 ร้าน และการแสดงนาฏศิลป์ไทย โดยนักศึกษาไทย
ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าร่วมพิธี โดยเฉพาะอาหารไทย ซึ่งเป็นโอกาสในการส่งเสริมอาหารไทยให้เป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น และช่วยประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยและธุรกิจสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

 

SHARE