สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ที่วัดหลิงกวง โดยได้นิมนต์พระอาจารย์ฉางจ้าน เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง และพระสงฆ์ รวม ๑๐ รูป ประกอบพิธีทางศาสนา และมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนประมาณ ๖๐ คน นำโดยเอกอัครราชทูตฯ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานทีมประเทศไทย และพนักงานรัฐวิสาหกิจในกรุงปักกิ่ง พร้อมด้วยคู่สมรส และครอบครัว

การจัดกิจกรรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเวลา ๑๐.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น พระสงฆ์ประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลตามแบบมหายาน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของวัดหลิงกวงแด่เจ้าอาวาสซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ บริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ หยวน และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันบริจาคจำนวน ๔,๐๖๐ หยวน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๐๖๐ หยวน

ในโอกาสนี้ เจ้าอาวาสวัดหลิงกวงได้มอบพระพุทธรูป และศิลปินพู่กันจีน 2 คน ได้มอบภาพอักษรเขียนพู่กันจีน และภาพวาดพู่กันจีนผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อไป

   

   

วัดหลิงกวง (วัดแสงศักดิ์สิทธิ์) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจีนที่มีประวัติยาวนานกว่า ๑,๒๐๐ ปี ภายในวัดมีพระมหาเจดีย์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวแก้วซึ่งเป็น ๑ ใน ๒ พระเขี้ยวแก้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงทำให้วัดหลิงกวงมีชื่อเสียงทั้งภายในและภายนอกประเทศจีน นอกจากนี้ เมื่อปี ๒๕๔๕ ประเทศไทยได้อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากวัดหลิงกวงไปประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ หอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕

***********************

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ