สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

         เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องรัตนไมตรี
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง โดยมีหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ ทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรสรวม 35 คน
เข้าร่วมด้วย

        การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเวลา 10.00 น. เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

         เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประธานได้นำหัวหน้าสำนักงานและ
ข้าราชการทีมประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

          ประธานได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและนำข้าราชการทีมประเทศไทยถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในโอกาสสำคัญดังกล่าว

        จากนั้น ประธานได้นำหัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทยลงนามถวายพระพรชัยมงคลร่วมกัน

SHARE