สถาบันขงจื่อจุฬาฯ สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต

สถาบันขงจื่อจุฬาฯ สัมภาษณ์เอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ฟู่ เจิงโหย่ว ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคารวะและขอสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตเพื่อสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตเปี่ยมศักด์ มิลินทจินดา ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตเกี่ยวกับมุมมองของเอกอัครราชทูตต่อการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-จีน การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย แนวโน้มการพัฒนาการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย-จีน และบทบาทของสถาบันขงจื่อที่สามารถพัฒนาต่อไปในอนาคต

ในระหว่างการสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ฟู่ เจิงโหย่วได้แนะนำสถาบันขงจื่อในภาพรวม รวมถึงพันธกิจที่สถาบันจะดำเนินการ ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของสถาบันขงจื่อจำนวน 12 แห่งและห้องเรียนขงจื่อจำนวน 11 แห่งซึ่งเป็นประเทศที่มีสถาบันขงจื่อจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ สถาบันมีพันธกิจหลัก 3 ประการด้วยกัน อันได้แก่ การสอนภาษาจีน การจัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมจีน และการวิจัยด้านจีนศึกษา ซึ่งล้วนแล้วแต่สำเร็จเป็นอย่างดีด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายในไทย

เอกอัครราชทูตได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณที่สถาบันขงจื่อได้ทำงานหนักเพื่อเป็นสื่อกลางด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษาระหว่างไทยกับจีนตลอดมา เพราะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศนั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อสองประเทศมีความรู้จักและเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างกันคอยค้ำจุนอยู่ และความเข้าใจในวัฒนธรรมระหว่างกันจะเกิดขื้นได้เมื่อมีภาษาเป็นสื่อกลาง และสถาบันขงจื่อเป็นผู้ผลักดันที่สำคัญที่ทำให้กระบวนการดังกล่าวลุล่วงไปได้ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตยังหวังว่า ประเทศไทยจะนำวิธีการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีนของสถาบันขงจื่อมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาการเผยแพร่ภาษาไทยในต่างประเทศอีกด้วย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ