อัครราชทูตบรรยายสรุปแก่อาจารย์และนักศึกษาจากโครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อัครราชทูตบรรยายสรุปแก่อาจารย์และนักศึกษาจากโครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. อาจารย์และนักศึกษาจากโครงการปริญญาโท สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปักกิ่งเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังการบรรยายสรุปจากอัครราชทูต วราวุธ ชูวิธัช ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตไทยในด้านความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนนโยบายต่างประเทศของไทยในบริบทต่าง ๆ ที่มีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน” ระหว่างการบรรยายสรุปในหัวข้อดังกล่าว อัครราชทูตวราวุธฯ ได้ตอบข้อซักถามของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจีนในปัจจุบันอย่างเป็นกันเอง และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตเปี่ยมศักดิ์ มิลินทจินดา และได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึกอีกด้วย

SHARE