อัครราชทูต พบหารือกับ เลขาธิการ One Belt One Road Project Construction and Transnational Cooperation Organizing Committee

อัครราชทูต พบหารือกับ เลขาธิการ One Belt One Road Project Construction and Transnational Cooperation Organizing Committee

                    เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2559 นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อัครราชทูต ได้พบหารือกับ Dr. John Xing เลขาธิการคณะกรรมการ One Belt One Road (OBOR) Project Construction and Transnational Cooperation โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือภายใต้ OBOR และ การท่องเที่ยว ซึ่ง Dr. John Xing เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านการค้าและการลงทุน รวมถึงด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลจีนให้แสวงหาโอกาสและความร่วมมือระหว่างจีนกับประเทศตามเส้นทาง OBOR ทางด้านการค้า ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ทางคณะกรรมการฯ จึงขอรับความเห็นเกี่ยวกับสาขาการท่องเที่ยวของ ไทยที่มีความพิเศษและโดดเด่น

                     อัครราชทูตเห็นว่า ไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและไทยมีนโยบายเสริมสร้างและพัฒนาความเชื่อมโยงในประเทศและในภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย OBOR ของจีน ชาวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่อันดับที่ 1 ของไทย และไทยสนับสนุนให้นักธุรกิจจีนมาลงทุนในไทย โดยไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการแสดงสินค้านานาชาติ ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ซึ่งรวมถึงสปาและนวดแผนไทย และการท่องเที่ยวแบบ Luxury Getaway ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ไทยให้การสนับสนุนและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสนใจ สถานเอกอัครราชทูตฯ ก็พร้อมจะประสานให้คณะได้เข้าพบหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้อง อาทิ การเข้าพบผู้แทนเขตเศรษฐกิจพิเศษ นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เช่น สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

SHARE