อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน บรรยายให้คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาส

อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน บรรยายให้คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาส

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 14.00-16.00 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนมอบหมายให้นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อัครราชทูต พบกับคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ นำโดยนาวาอากาศเอก น้อย ภาคเพิ่ม รองผู้ปัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต เนื่องจากเอกอัครราชทูต ฯ ติดภารกิจราชการ โดยมีพันเอก นพปฎล กุลจรรยาวิวัฒน์ ผู้ช่วยทูตทหารบกและรักษาการผู้ช่วยทูตทหาร นาวาเอกไพศาล ชะโนภาษ ร.น. ผู้ช่วยทูตทหารเรือ นาวาอากาศเอกสุระ ไชโย ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ และพันเอกเอื้อชาติ หนุนภักดี รองผู้ช่วยทูตทหารบกและรักษาการรองผู้ช่วยทูตทหาร นางสาวกุนทินี อักษรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายปถวี ตรีกรุณาสวัสดิ์ เลขานุการเอก ร่วมต้อนรับคณะ

อัครราชทูต ฯ ได้บรรยายสรุปภาพรวมพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจจีนที่เชื่อมโยงกับการประชุม “สองสภาฯ ” จีน ได้แก่ สภาประชาชนแห่งชาติจีน (National People’s Congress-NPC) และสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีน (Chinese People’s Political Consultative Conference-CPPCC) ระหว่างวันที่ 3-15 มีนาคม 2558 และกล่าวถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลจีน โดยเฉพาะ วิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีจีน คือ “ความฝันของจีน (Chinese Dream)” การปราบปรามคอร์รับชั่น การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีน การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ การส่งเสริมจุดเด่นของจีนด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ตลอดจนนโยบายการต่างประเทศของจีนที่เกี่ยวข้องกับไทย อาทิ การส่งเสริมเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21 และการเชื่อมโยงโครงข่ายทางคมนาคม (Connectivity)

นอกจากนี้ อัครราชทูต ฯ ยังได้บรรยายสรุปความสัมพันธ์ไทย-จีน ซึ่งปีนี้ เป็นปีมหามงคล เนื่องจากเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระชนมายุครบ 5 รอบ อีกทั้งเป็นปีครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่าง ๆ อาทิ โครงการความร่วมมือด้านรถไฟ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่สะท้อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

หลังจากนั้น นาวาอากาศเอกสุระ ไชโย ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับกองทัพอากาศจีน และความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศไทย-จีน ในตอนท้าย อัครราชทูต ฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะ

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ