อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมพิธีเปิดงานสำหรับรายการ “Silk Road: Ancient Secrets and Modern Prospects” ของสถานีโทรทัศน์ปักกิ่ง และให้สัมภาษณ์

อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมพิธีเปิดงานสำหรับรายการ “Silk Road: Ancient Secrets and Modern Prospects” ของสถานีโทรทัศน์ปักกิ่ง และให้สัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 14.30-16.30 นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมพิธีเปิดรายการ “Silk Road: Ancient Secrets and Modern Prospects” ของสถานีโทรทัศน์ปักกิ่ง (BTV)ตามคำเชิญของ BTV

ก่อนเข้าร่วมงาน BTV ได้สัมภาษณ์อัครราชทูตเกี่ยวกับแนวคิด “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road) ซึ่งอัครราชทูตได้ตอบว่า ไทยเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมมาแต่อดีตกาล จึงยินดีที่จีนได้เสนอแนวคิดเส้นทางสายไหมอีกครั้ง ซึ่งไทยสนับสนุนความคิดริเริ่มนี้ของผู้นำจีน และพร้อมจะเป็นหุ้นส่วนที่ดีของจีนในโครงการดังกล่าว เพราะสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมความเชื่อมโยง (connectivity) ทั้งในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค ทั้งนี้ โดยที่ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงสามารถมีส่วนสำคัญในการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาคมายังจีน ทั้งทางถนน ระบบราง และความร่วมมือด้านท่าเรือ อันจะนำไปสู่การค้า การลงทุน และการเดินทางไปมาหาสู่กันมากขึ้นต่อไป ปัจจุบัน ไทยกำลังมีความร่วมมือโครงการรถไฟกับจีน โดยเส้นทางดังกล่าวจะสามารถเชื่อมต่อมายังจีนผ่านลาวได้ในอนาคต

เกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้ของ BTV อัครราชทูตกล่าวว่า ยินดีที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม และเชื่อว่ารายการนี้จะมีส่วนในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจของผู้ชมชาวจีนเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ บนเส้นทางสายไหม รวมทั้งประเทศไทยให้มากขึ้น อันจะเป็นส่วนในการสร้างความใกล้ชิดในระดับประชาชน และช่วยให้เห็นภาพเกี่ยวกับแนวคิด One Belt, One Road อย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเดือนกันยายน 2557 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะผู้ถ่ายทำรายการของ BTV ไปเยือนประเทศไทย เพื่อบันทึกชีวิต ความเป็นอยู่ และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยในยุคสมัยใหม่ และหวังว่า จะถูกนำมาถ่ายทอดและสะท้อนในรายการเส้นทางสายไหมของ BTV เพื่อให้ผู้ชมชาวจีนได้สัมผัสอย่างครบถ้วนต่อไป

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ