อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง พบปะกับรองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมจีน

อุปทูตฯ ณ กรุงปักกิ่ง พบปะกับรองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมจีน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูตฯ ให้นายโอวหยาง หนิง รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมจีน เข้าพบ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือไทย-จีน ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยนายโอวหยาง แจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรบุคคลฯ ประสงค์ที่จะร่วมมือกับไทยและผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับรัฐมนตรี นอกจากนี้ ได้มอบร่างบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรบุคคลฯ และกระทรวงแรงงานไทย ซึ่งจะเป็นการวางกรอบกว้างๆ และเป็นเวทีสำหรับการพัฒนาความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสานต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อุปทูตฯ แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะประสานการเจรจา MoU ดังกล่าว อนึ่ง หากมีการ ลงนาม MoU และการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันในปี 2558 ก็สามารถถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-จีน ด้วย

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ