อุปทูต ฯ ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Beijing วาระเดือนมกราคม – มิถุนายน 2558

อุปทูต ฯ ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธาน ASEAN Committee in Beijing วาระเดือนมกราคม – มิถุนายน 2558

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นาย Thit Lin Ohn เอกอัครราชทูตเมียนมาร์ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะประธาน ASEAN Committee in Beijing (ACB) วาระเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2557 ได้เชิญนางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อุปทูต ฯ ณ กรุงปักกิ่ง เข้าร่วมพิธีส่งมอบตำแหน่งประธาน ACB วาระเดือนมกราคม – มิถุนายน 2558 ให้กับนาย Stanley Loh เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ฯ ซึ่งในระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวันภายหลังพิธีดังกล่าว อุปทูต ฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างอาเซียน – จีน กิจกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนในจีน และการดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์อาเซียน – จีน ที่กรุงปักกิ่ง ด้วย

ทั้งนี้ ASEAN Committee in Beijing ก่อตั้งเมื่อปี 2539 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็น ระหว่างเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนในจีน โดยในปัจจุบันแต่ละประเทศสลับเป็นประธาน วาระละ 6 เดือน

ซึ่งไทยมีกำหนดรับตำแหน่งประธาน ACB จากสิงคโปร์ ประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2558

SHARE

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

สอท.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง