เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดทำเนียบฯ เลี้ยงอาหารค่ำคณะไทยเยือนจีน

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดทำเนียบฯ เลี้ยงอาหารค่ำคณะไทยเยือนจีน

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 นายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะจากประเทศไทยที่เดินทางเยือนจีน ทั้งหมด 4 คณะ รวมทั้งสิ้นประมาณ 60 คน ประกอบด้วยคณะสำนักราชเลขาธิการ นำโดยคุณจันทนี ธนรักษ์ รองราชเลขาธิการ ซึ่งเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ภาษาจีนระยะสั้น ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง คณะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำโดยนางสาวอินทร์ริตา นนทะวัชระศิริโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกด้านการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ครั้งที่ 5 ณ กรุงปักกิ่ง คณะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำโดยนางสาว ประพีร์ อังกินันทน์ รักษาราชการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเยือนจีนเพื่อปฏิบัติราชการตรวจสอบเงินแผ่นดินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และท้ายที่สุด คือ คณะคาราวานอมตะนคร นำโดยคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ซึ่งเดินทางโดยรถคาราวาน เยือนลาว จีน รัสเซีย และพม่า และเพิ่งเดินทางมาถึงกรุงปักกิ่ง

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะทั้งหมดว่า การที่ทุกคณะมารวมกันในกรุงปักกิ่งในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงพลวัตรของความสัมพันธ์ไทย – จีน ที่ปัจจุบันอยู่ในจุดสูงสุดจุดหนึ่ง และชื่นชมคณะซึ่งเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตนมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ของสองประเทศ เนื่องจากเอกอัครราชทูตฯ เชื่อมั่นว่า การแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น

SHARE

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕