เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน พบหารือกับเอกอัครราชทูตโกตดิวัวร์ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน พบหารือกับเอกอัครราชทูตโกตดิวัวร์ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 14.45 น. นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้นาย Adama Dosso เอกอัครราชทูตโกตดิวัวร์ ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูต Dosso ขอให้ประสานในการขอรับความเห็นชอบในการดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตโกตดิวัวร์ประจำประเทศไทย โดยมีถิ่นพำนักที่กรุงปักกิ่ง และเดินทางไปถวายสาส์นตราตั้งในโอกาสต่อไป โดยมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศโกตดิวัวร์ และส่งบัตรอวยพรปีใหม่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโกตดิวัวร์ถึงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยด้วย

ในเรื่องความร่วมมือระหว่างไทยกับโกตดิวัวร์ เอกอัครราชทูต ฯ กล่าวว่า แม้ไทยและโกตดิวัวร์จะมีความห่างไกลกันด้านระยะทาง แต่ตนมีความตั้งใจกระชับความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการเยือนและการพบปะทั้งในระดับรัฐบาลและระดับประชาชน เพื่อเป็นการลดช่องว่างด้านข้อมูล (information gap) ระหว่างกัน ตลอดจนส่งเสริมการประสานให้บุคคลที่เหมาะสม (right people) ของสองฝ่ายรู้จักกัน ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนความช่วยเหลือในด้านการอบรบและทุนการศึกษาให้กับประเทศในทวีปแอฟริกา หากโกตดิวัวร์มีโครงการใดที่ต้องการให้ TICA สนับสนุน ก็สามารถเสนอมาได้

เอกอัครราชทูต Dosso แจ้งว่า พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกระดับ โดยไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่โกตดิวัวร์ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้าน รวมทั้งการค้าและการลงทุน ในส่วนของโครงการที่จะขอความร่วมมือจากไทย เห็นด้วยกับเอกอัครราชทูตฯ ที่แนะนำ และจะเตรียมข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อนำเสนอระหว่างการเดินทางเยือนไทยเพื่อไปถวายสาสน์ตราตั้ง ซึ่งเอกอัครราชทูต ฯ พร้อมสนับสนุนในการประสานให้พบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงฯ และหน่วยงานอื่นๆ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ BOI และภาคเอกชนไทย

เอกอัครราชทูต ฯ ขอให้โกตดิวัวร์สนับสนุนไทยในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC สำหรับปี ค.ศ. 2017-18 โดยจะมีการลงคะแนนเสียงในปี ค.ศ. 2016 ทั้งนี้ ไทยทราบว่า โกตดิวัวร์ลงสมัครในตำแหน่งสมาชิก Executive Board ของ UNESCO ซึ่งไทยพร้อมที่จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ในการนี้ เอกอัครราชทูต Dosso ยินดีแจ้งและนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของไทยไปยังรัฐบาลโกตดิวัวร์ต่อไป

SHARE

พระราชกรณียกิจ เพื่อให้สถาบันการศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดไปใช้ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งานสงกรานต์ ณ กรุงปักกิ่ง ประจำปี 2567 เฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์กร UNESCO เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ