เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554

      เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีกำหนดเดินทางไปราชการที่มองโกเลียตามคำเชิญของ Independent Authority Against Corruption (IAAC) เพื่อลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างกัน และเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานฉลองวันชาติมองโกเลีย หรือเทศกาลนาดัม (Naadam)

      ป.ป.ช. มีนโยบายสร้างเครือข่ายต่อต้านการทุจริตทั้งภายในประเทศและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ สำหรับภายในประเทศนั้น ป.ป.ช. ได้จัดการประชุมกับภาคส่วนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อยกกระชับกลไกพัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับคะแนนดัชนีความโปร่งใสของประเทศไทยให้สูงกว่า 5.0 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10) ส่วนในด้านการต่างประเทศ ป.ป.ช. ได้ให้สัตยาบันใน United Nations Convention Against Corroption (UNCAC) และขยายความร่วมมือทวิภาคีกับหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย เวียดนาม โมร็อคโค อียิปต์ รวมทั้งมองโกเลีย

      ความสัมพันธ์ไทย-มองโกเลียได้กระชับใกล้ชิดขึ้นมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยได้พระบารมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตามคำขอจาก UN World Food Program และรัฐบาลมองโกเลีย ให้แก่โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนมัธยมประจำอำเภออัลตันบูลัก จังหวัดตุฟ ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งรัฐบาลมองโกเลียมีแผนจะจัดให้เป็นโครงการตัวอย่างของโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้า รวมทั้งรองนายกรัฐมนตรีของมองโกเลีย ได้เยือนประเทศไทยและเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน โดยมีแผนดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปีในสาขาความร่วมมือ 5 ด้าน

      มองโกเลียเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยเพียง 2.7 ล้านคน แต่มีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 3 เท่า ปัจจุบันเป็นแหล่งเลี้ยงปศุสัตว์ขนาดใหญ่ และมีแหล่งทรัพยากรแร่ทองแดง ทองคำ และถ่านหินขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ยังมิได้ถูกขุดขึ้นมาใช้

SHARE